úterý 15. listopadu 2016

Stanovisko vedoucích Teologické vysoké školy ve Friedensau k dokumentu „Jednotní v poslání“

Vedení Teologické vysoké školy Církve adventistů sedmého dne ve Friedensau vydalo následující prohlášení reagující na dokument Výboru generální konference církve "Jednotní v poslání" přijatý na výročním zasedání výboru 11. října 2016:

My, vedoucí Vysoké teologické školy církve adventistů ve Friedensau v Německu, chceme vyjádřit následující připomínky a obavy ohledně výše zmíněného dokumentu schváleného na nedávném výročním zasedání výboru Církve adventistů sedmého dne. Děláme to v duchu lásky a loajality k naší církvi.


Sdílíme zájem dokumentu o celosvětovou jednotu a misii Církve adventistů sedmého dne a modlíme se za to, abychom byli "Jednotní v poslání" tak, jak to činil sám Ježíš (Jan 17). Hlavní prvky smíření navrhované v dokumentu mají pro nás zásadní význam: naslouchání, konzultace a modlitba. V tomto procesu musí být pozorně nasloucháno oběma stranám.

Je nepochybně třeba jednat s jakoukoli částí církve, která, jak se zdá, přehlíží nebo ignoruje biblické principy vyjádřené podle našeho nejlepšího porozumění v základních věroučných článcích Církve adventistů sedmého dne. To platí pro všechny části církve od místního sboru po generální konferenci.

"Postupy smíření v církvi" schválené ve shora zmíněném dokumentu jsou zjevně zaměřeny na ty části církve, které nejsou v souladu s rozhodnutím generální konference v roce 2015 nebo s určitými body pracovních předpisů vztahujícími se k ordinaci duchovních. Toto rozhodnutí neukončuje diskusi a nepřináší kýženou jednotu víry a služby. Je to hlavně kvůli tomu, že ordinování nebo neordinování žen nebo mužů není jen otázkou církevních předpisů, ale také křesťanského svědomí, autority v Boží církvi, kulturních faktorů a zájmů misie.

Hlasovaná opatření a pracovní předpisy závazné pro celou církev musí být založeny na jasných biblických principech. Pokud naopak církevní opatření nebo předpisy nejsou jasně založeny na takových biblických principech, jako je tomu v otázce ordinace (kde základní věroučné body 14 a 17 jsou interpretovány rozdílně), předpis nesmí nahrazovat teologickou diskusi a měl být zachován přiměřený rozsah stanovisek.

Církevní vedoucí na všech úrovních by měli aktivně usilovat o jednotu v poslání naší církve. Máme vážné obavy, že dokument "Jednotní v poslání" ve spojení s jím avizovanými opatřeními bude použit ke káznění těch částí církve, které jsou s ní zdánlivě v nesouladu, ale ve skutečnosti se snaží prosazovat své učení, hodnoty a opatření věrně ve sférách odpovědnosti, které jim byly svěřeny.

Je naší upřímnou nadějí a modlitbou, že Bůh povede členy naší církve, pastory, vedoucí a výbory k odvrácení dalších škod na církvi, kterou milujeme a podporujeme, k praktickému umožnění vůdcovství a k podpoře zdravé rozmanitosti, bez níž ve skutečnosti není možné zachovat duchovní ani organizační jednotu.

Podle slov Ellen Whiteové:

"Církev může přijímat prohlášení za prohlášením, aby potlačila veškeré nesouhlasné názory, ale nemůžeme donutit mysl a vůli k vykořenění nesouhlasu. Tato prohlášení mohou zakrýt svár, ale nemohou ho uhasit a vytvořit dokonalý souhlas. Nic nemůže zdokonalit jednotu v církvi tak, jako duch křesťanské shovívavosti." (MS 24, 1892)

Vedení Teologické vysoké školy ve Friedensau 14.listopadu 2016