pátek 27. ledna 2017

Výkonný výbor Interevropské divize církve odmítl chystaný nátlak na unie


Výkonný výbor Interevropské divize církve adventistů na svém výročním zasedání v portugalském přímořském letovisku Albufeira naprostou většinou hlasů odmítl chystaná nátlaková opatření celosvětové Generální konference církve vůči uniím ordinujícím ženy do duchovenské služby avizovaná v dokumentu "Jednotni v poslání" přijatém výborem Generální konference loni v říjnu.  Účastníci vytvořili komisi, která se má zabývat obranou pravomocí unií v jednání s celosvětovým vedením církve.   

"Na všech úrovních potřebujeme vedoucí, kteří jsou schopni přijímat ta nejvhodnější rozhodnutí v  kontextu jim svěřených oblastí a nebudou v rozporu se základními hodnotami našeho vyznání a církevní organizace. K tomu musíme pečlivě usilovat o vytvoření základu pro otevřený dialog a pozorné naslouchání," uvedl předseda divize Mario Brito." Doufáme, že tyto zásady vezme světové vedení církve v úvahu při rozhodování o opatřeních avizovaných v dokumentu ´Jednota v poslání´."

Foto: Corrado Cozzi
V diskusi o uvedeném kontroverzním dokumentu se účastníci ze středo-, západo- a jihoevropských zemí včetně zástupců z České a Slovenské republiky vyslovili pro jednotu církve v rozmanitosti a pro to, aby regionální odlišnosti nebyly považovány za ohrožení celosvětové jednoty. Zvláště pokud je  důvodem rozdílné praxe zabránit jakékoli formě  diskriminace nebo nesnášenlivosti. Všechny komentáře vyjadřovaly velké obavy, že dokument Generální konference ve svých důsledcích a vyznění nepřispívá k jednotě světové církve, ale naopak k její polarizaci. "Jde, při vší úctě, o nedorozumění," uvedl předseda sdružení sborů v Severním Porýní - Vestfálsku Martin Knoll.

Podle předsedy Jihoněmecké unie církve Wernera Dulligera je  třeba si uvědomit, že každá snaha o porozumění v církvi musí být vedena z očí do očí mezi mezi rovnocennými partnery, nikoli povýšenou direktivní suplikou, která se navíc "zdá být předehrou k donucovacím opatřením.“ To, co se jej podle jeho slov vážně dotýká, je „posun v odpovědnosti za řešení záležitostí v oblasti. Generální konference usiluje o zapojení pravomocí celosvětového charakteru i do záležitostí, za které bylo dosud zodpovědné vedení volené v oblasti. Tato tendence k centralizaci a koncentraci moci je skutečným problémem a nebezpečím spojeným s tímto dokumentem," zdůraznil Werner Dulliger. "Osobně doufám, že na příštím výročním zasedání celosvětového výboru Generální konference převáží dobrá vůle k zachování jednoty uvnitř církve adventistů," řekl Gordon Bietz, který církevním vedoucím na portugalském setkání přednášel o duchovním vůdcovství.

V roce 2015 Generální konference církve adventistů nepřijala návrh, aby divize církve mohly dle potřeb svých oblastí rozhodovat o ordinaci žen do duchovenské služby. Řada unií zejména v Evropě ženy na základě vlastního mandátu, kulturního a legislativního kontextu ordinuje. Výbor Generální konference v říjnu avizoval možnost direktivních opatření vůči těmto uniím.   

Tomáš Kábrt