pondělí 6. února 2017

Svoboda, jak ji mínil Luther

"Svoboda křesťana" byla tématem zatím posledního setkání Sborové akademie Severoněmecké unie církve adventistů ve Friedensau. K volbě tohoto tématu nepřivedla organizátory jen souvislost s letošním Lutherovým jubileem, ale také silná touha sborů zorientovat se v aktuálně znejistěné církvi.

Akce začala v pátek večer strhující přednáškou Lothara Wilhelma, emeritního pastora a vedoucího, na téma "Svoboda v učení a v životě". Svoboda je vždy riziko, ale strach vždy vede ke ztrátě svobody, uvedl Lothar Wilhelm. Máme na výběr mezi svobodou a bezpečností, a z toho vzniká ve sboru napětí. I když jde již o poněkud opotřebované termíny, vycházel Lothar Wilhelm z kontrastu dvou skupin, které v našich sborech často stojí proti sobě: "konzervativců" a "liberálů". Každá se nakonec považuje za lepší křesťany. Ale tyto dva termíny nejsou biblickými hodnotícími kritérii. Ježíš nebyl ani liberální ani konzervativní. Byl svobodný. Jeho kritéria jsou věrný nebo nevěrný. Ale my se žel dělíme do těchto dvou skupin a k otázce víry se stavíme podle nich. Lothar Wilhelm se zmínil také o napětí mezi svobodou a jednotou. Zde je podle něho velký prostor pro pastoraci a ostře odmítl jakoukoli formu vzájemného odsuzování. Těmi, kteří doplácejí na konfrontaci, bývají slabí.


Kázání v sobotu ráno měl Dr. Johannes Wilde. Jako lékař zavedl posluchače do světa "zrcadlových neuronů". Zde vznikají zarážející vazby na biblické texty. Téma kázání "Zdát se, nebo být" přineslo mnoho konkrétních otázek: Jak opravdoví jsme v našem chování, nejsme někdy jen atrapy? Studie prokázaly, že se v našich rozhodnutích řídíme jen asi z 1 procenta rozumem a z 99 procenty našimi smysly. "Motorem života je zobrazování," zdůraznil Johannes Wilde s tím, že máme zobrazovat Boží moudrost, reflektovat Jeho a být "Jeho obrazem".

Odpoledne přednášel novozákoník Prof. Dr. Bernhard Oestreich (Vysoká škola teologická Friedensau): "Svoboda je danost - služba je volba". Přítomní byli jasnými a přehledně strukturovanými kroky uvedeni do výzev Listu Galatským. Zejména na kapitolách 4 a 5 řečník ukázal, že již tehdy existovalo napětí mezi svobodou a zákonem. Jsme svobodní bez vlastního rozhodnutí, protože to je dar Boží. Pokud jde o rozsah svobody, často se velmi rychle dojde k otázce hranic. "Spory v rámci naší církve jsou důsledkem zákonictví!" prohlásil Bernhard Oestreich. To vyvolalo ve shromáždění mírný rozruch. Mnozí adventisté stále strádají kázáními, která otevřeně nebo skrytě podporují záslužnictví. "Tam, kde se počítají lidské zásluhy před Bohem, vzniká spor ve sboru." A v tomto sporu bývají poražení. Bernhard Oestreich uzavřel pastorační výzvou. Poraženými v tomto sporu nejsou ani konzervativci, ani liberálové - jsou to slabí ve společenství, kteří se stali slabými ve vlastních řadách, kteří doplatili na mocenské boje, jsou to staří a umírající, ale i mladí lidé.

V neděli ráno bylo téma "Martin Luther a svoboda křesťanů". Sociální etik Prof. Dr. Thomas Domanyi (Švýcarsko) citoval Martina Luthera a zeptal se: Jak svobodný je člověk? Svoboda je možná jen uvnitř hranic, a to je neřešitelné napětí - formulované v obou protichůdných tezích Lutherovy knihy "O svobodě křesťana" (1520): "Křesťan je svobodným pánem nade všemi věcmi a nikomu podřízen. - Křesťan je služebník všech věcí a každému podřízen." Tento kontrast se ještě zostřuje, když vztahujeme své argumenty jinak k vnitřnímu a jinak k vnějšímu člověku. Problémem jsou extrémní pozice.

Ve společné diskusi v neděli dopoledne se probíraly mimo jiné i otázky týkající se konkrétní situace sborů. Často to nejsou "konzervativci" a "liberálové", kteří ztrpčují život sborům, ale jejich extrémní pozice: Fundamentalisté a zastánci teologické libovůle. Ale jen fundamentalisté se projevují agresívně, chtějí, aby všichni žili jako oni. Objevily se dotazy, zda jsou tito výtržníci vůbec postižitelní na základě vnitřních kázeňských pravidel církve. Přednášející varovali, že institucionální opatření nebývají tím nejlepším řešením. Ale v extrémních případech by se zřejmě měly používat důsledněji než dosud. Protože nakonec jde o smír ve sboru.

Pro Sborovou akademii šlo o předposlední setkání ve Friedensau. Na základě rozhodnutí výboru Severoněmecké unie bude od roku 2018 akce organizována v novém formátu jako chráněný prostor pro svobodnou, necenzurovanou výměnu názorů. Další setkání se má konat 3. až 5. března 2017 na téma „Posvěcení“ se zaměřením na biblické sebepředstavení Boha. Jako řečníci jsou pozváni emeritní pastor Reinhard Rupp, Prof. Dr. Udo Worschech, Dr. Lothar Träder a pastor Alberto Mambranca. Přihlašování jako vždy prostřednictvím ústředí Severoněmecké unie. 


Lothar E. Träder

přeloženo z německého časopisu Adventisten Heute (Adventisté dnes), leden 2017