neděle 19. února 2017

Výbor Transevropské divize církve adventistů žádá Generální konferenci o jednotné pověřování do kazatelské služby pro muže i ženy

Výkonný výbor Transevropské divize církve adventistů sedmého dne schválil 15. 2. 2017 na svém zasedání v anglickém St. Albans důraznou žádost celosvětové Generální konferenci církve, aby zvážila vydávání jediného pověření všem kazatelům a kazatelkám do plné duchovenské služby nebo větší otevření stávajících pravidel v této oblasti. Žádost, schválená jednomyslně, je výsledkem měsíců pečlivých konzultací, naslouchání, hledání a modliteb. To vše v rámci velmi složité a náročné situace církve v sekularizované Evropě.

Preambule žádosti obsahuje závazek k respektování a dodržování rozhodnutí učiněných na zasedání Generální konference spolu s uznáním skutečnosti, že je potřeba, aby se rozhodnutí učiněná na nejvyšší úrovni promítla do lokálního kontextu. Rozhodnutí na posledním zasedání Generální konference v americkém San Antoniu vyvolalo mnoho diskusí nejen v zemích Transevropské divize církve a nastolilo otázky svědomí. To vedlo ke vzniku nezamýšlených a občas nežádoucích důsledků. Včetně toho, že ženám ve služebnostech kazatelek a starších sborů bylo řečeno členy, byť i v dobrém úmyslu, že již nemají v církvi mluvit. Od té doby musí vedoucí divize a jejích regionálních unií trávit hodně času tím, že potvrzují ženy ve služebnostech a v jejich Božích povoláních. Výbor konstatoval, že množství času a energie spotřebované na řešení důsledků rozhodnutí ze San Antonia rozptyluje církev od jejího misijního poslání, odcizuje jí mnoho mladých lidí a stále více poškozuje obraz církve ve společnostech, které se církev snaží oslovit v Evropě.

Výbor Transevropské divize

Zatímco byly podniknuty kroky následující biblický model Jeruzalémského koncilu (Skutky 15), klade výbor divize silný důraz na to, že církev musí pokračovat v úsilí o pochopení toho, jak řešit otázky svědomí a víry. Pro Transevropskou divizi tento kontext zahrnuje odlišné výklady předpisů o rovných příležitostech v různých zemích a některých otázek různosti ve způsobu vedení církve a prosazování církevních předpisů. Přesvědčivě je potvrzují právní posudky pořízené ve čtyřech uniích církve a založené na legislativě národních států a Evropské unie.

Cílem výboru Transevropské divize je úzce spolupracovat s celosvětovou Generální konferencí církve na nalezení takového řešení, které bude odpovídat potřebám vnitrostátních právních předpisů a řešit tyto otázky rozmanitosti. V rámci těchto úkolů výbor dále požádal unie v rámci Transevropské divize, aby neměnily své postupy v oblasti církevních předpisů o pověření do duchovenské služby, dokud bude probíhat diskuse s Generální konferencí, a to až do výročního zasedání jejího výboru na podzim.

Schválený dokument výboru Transevropské divize uvádí:

"S vědomím dosavadního systému pověřování (ordinování) kazatelů uznávaného většinou církve a s touhou respektovat rozhodnutí učiněné shromážděním Generální konference v San Antoniu, žádáme, aby se věnovala pozornost následujícímu:

Ustanovení jediného kazatelského pověření určeného všem, kdo jsou zapojeni do kazatelské služby, tedy uvedení pravidel církve do souladu s věroučným článkem církve číslo 14 (který stanoví mimo jiné "Nesmí nás dělit rasové, kulturní, vzdělanostní a národnostní rozdíly nebo rozdíly mezi urozenými a nízkými, bohatými a chudými, mezi mužem a ženou"). To znamená změnit Pracovní pravidla církve  odstraněním závorky a poznámky pod čarou k odstavci BA 60 10 a / nebo změnit / smazat odstavec E 60 tak, aby odrážel  jediné pověření."

Existují také alternativní možnosti, aby Generální konference posílila úlohu pověřeného kazatele nebo vytvořila nové, genderově neutrální pověření. Tajemnice Transevropské divize Audrey Anderssonová vysvětlila, že "toto je v souladu s pravidly. Nemůžeme si sami vytvořit nové pověření, ale můžeme to doporučit Generální konferenci." Doporučení není konfrontační a, podle předsedy divize Raafata Kamala,  "otevírá dveře pro pozitivní dialog a řešení."

Transevropská divize má dlouhou tradici respektu ke všem, kteří jsou povoláni do kazatelské služby. Tato poslední žádost spojuje tento kontext s pragmatickými potřebami různých unií v rámci této divize církve a s rozhodnutími odhlasovanými na úrovni světové církve.

 Victor Hulbert, TedNews