pondělí 29. května 2017

Evropští adventističtí učenci diskutovali na téma svobody křesťana

Při příležitosti pětistého výročí začátku lutherské reformace se setkali evropští učitelé adventistické teologie v srdci reformační země, aby uvažovali nad některými současnými důsledky Lutherových myšlenek pro jejich víru a odbornou praxi. 70 učitelů teologie z patnácti zemí – většinou ze dvou evropských divizí církve (Transevropské a Interevropské divize), se setkalo na adventistické univerzitě ve Friedensau ve dnech 19. až 22. dubna 2017. (Z ČR byl přítomen Oldřich Svoboda z Adventistického teologického institutu v Sázavě - pozn. ADialog). Pro bienále setkání evropských učitelů teologie vybrali němečtí hostitelé název „Lidská zodpovědnost a svoboda ve světle reformace“.

Páteří konference byla čtyři plenární zasedání obsahující ve svých názvech slovo "svoboda". Mezi nimi byla také kratší zasedání o délce 20-30 minut, která umožňovala dalším učitelům podělit se o své poznatky. V prvním plenárním zasedání Bernhard Oestreich, profesor Nového Zákona na adventistické Vysoké teologické škole ve Friedensau, hovořil o svobodě a odpovědnosti jako důsledku Lutherova konceptu orality evangelia. Jeho přednáška byla silnou připomínkou Lutherových slov: "Církev je dům úst, ne dům pera." Oestreich se zaměřil na Lutherovo trvání na tom, že Boží slovo musí být mluvená, srdcem procítěná událost a ne jen "zvuk“. "Není-li slovo prožíváno jako emocionální událost, není slovem Božím. „Pokud není Slovo v našem srdci, nezakusili jsme ho a dokud se tak nestane, nemáme víru.“ Zde se dostává ke slovu Lutherův koncept svobody: „Poté, co je slovo zakušeno, přichází na řadu osobní svobodná volba na ně odpovědět.“

Dr. Bernhard Oestreich: “Církev je dům úst, ne dům pera“

Denis Fortin, profesor historické teologie na Teologické fakultě Andrewsovy univerzity v USA a jediný ne-Evropan, předložil přítomným adventistickou teologickou perspektivu „svobody křesťana a lidské zodpovědnosti“. Poukázal na to, že naše kořeny v metodistickém hnutí svatosti ovlivnily naše zaměření na správné chování a že prožívání svobody je „pro adventisty sedmého dne dosti obtížné“. Dokonce i americká Deklarace nezávislosti se svým zaměřením na svobodu znamenala svobodu jen pro „bílé muže vlastnící pozemky“.  Adventisté se se svými americkými kořeny jako skupina soustředili především na individuální vnitřní svobodu, spíše než na sociální svobodu ostatních. „Pokud jsem svobodný a Bůh odpustil mé hříchy, neměl bych se také zajímat o to, jaký bude mít má svoboda dopad na ostatní?“, ptá se Fortin.

Ve třetí přednášce Zdravko Plantak, profesor religionistiky a etiky na americké Univerzitě Loma Linda, prozkoumal napětí mezi svobodou a autoritou ve spisech Luthera, jehož vlastní profesní jméno bylo odvozeno z řeckého slova pro svobodu - "eleutheria." Plantak začal svou přednášku svobodou od viny, sebestřednosti a strachu, a poté pokračoval směrem ke svobodě odpovědného občanství, věrnosti v rámci rodin a k intelektuální svobodě pod autoritou Pravdy. "Svoboda je ve víře v Pravdu," řekl, a "nemůžeme vědět, co to znamená být svobodný, dokud nebudeme vědět, co to znamená být člověkem." Podle Plantaka podstata lidského bytí spočívá v odpovědi na "odstředivý tlak směrem k milování ostatních a Boha."

Reinder Bruinsma, spisovatel a kazatel v důchodu, učenec a administrátor, představil na posledním  plenárním zasedání téma „Náboženská svoboda v lutherské tradici a pro adventistického křesťana v roce 2017.“ Jako specialista na církevní dějiny Bruinsma nejprve vylíčil dějiny přístupu ke svobodě mezi křesťany od apoštola Pavla až do dneška. Detailně se také věnoval tomu, jak velkou roli sehráli adventisté sedmého dne v prosazování náboženské svobody v širším světě. A pak položil otázku: „Neměla by denominace, která se tolik zabývá propagací náboženské svobody, být připravena rozšířit tuto svobodu také na ty ve svých řadách, kteří mají jiný názor?“

Během plenárních zasedání a hovorů u stolu se mezi badateli živě diskutovalo o podstatě akademické svobody a svobody svědomí v rámci učitelské komunity v církvi adventistů. Pozornost byla věnována nejnovějším dokumentům věnujícím se akademické svobodě, vydaným Generální konferencí, a Teologickou fakultou adventistické Andrewsovy univerzity i nedávno podpořenému schvalovacímu procesu pro Mezinárodní komisi církve pro odbornou kazatelskou přípravu.

Ale ne vše bylo akademické. Každý den začínal bohoslužbou, týden byl ukončen Večeří Páně a během obou studijních dnů program zahrnoval také tiché polední chvíle v kapli. Došlo také na studijní výlety do míst důležitých pro reformaci, jako Wittenberg, Zerbst (druhé město reformace a domov Melanchtona) a Ziesar, kde byla skupina přivítána „představením“ celého Markova evangelia lutherským učencem Philem Ruge-Jonesem.


Helen Pearson, Spectrum

Helen Pearson je poradkyně, psychoterapeutka, spisovatelka a instruktorka působící na Newbold College v Anglii a dlouholetá vedoucí sboru v Newboldu.