čtvrtek 29. června 2017

George Knight: 9,5 tezí

V duchu lutherského roku a výzvy předsedy generální konference církve, abychom byli věrní zásadám reformace, předkládám svých vlastních 9,5 tezí (nemám čas na 95). Předem bych chtěl poukázat na to, že bývá čas pro jemná slova, ale někdy přichází i čas, jak zjistil Martin Luther, pro ta ostřejší. Stejně jako Luther miluji svou církev a doufám v její reformaci. Věřím, že Luther napsal své návrhy s láskou ve svém srdci. A mohu vás ujistit, že dělám totéž. Opravdu toužím vidět uzdravení.

Zde je mých 9,5:

1. Jediným základem křesťanské jednoty je Písmo, důvěra a láska Boží.

2. Církevní řád vysvětluje, že generální konference je "nejvyšší autoritou" světové církve "po Bohu".

3. Je to Bůh, kdo povolává pastory. Vše, co může dělat církev, je rozpoznat Boží povolání vzkládáním rukou.

4. Ordinace není biblickým tématem. (Pasáže používající toto slovo v překladu Krále Jakuba obecně znamenají pomazání nebo posvěcení.) Z hlediska Bible neexistuje absolutně žádný rozdíl mezi ordinací a pověřením.

 
5. Pro adventisty je Bible jediným zdrojem věrouky a praxe. Odvolávání se na církevní pravidla není odvoláváním se na Bibli. Usnesení generální konference nejsou ekvivalentem výroků Bible.

6. Ve věcech, které v Bibli nejsou řešeny, využil James White jedinou možnou cestu k jednotě misie, když přešel od hermeneutiky stanovící, že praxe musí být v Bibli výslovně uvedena, k hermeneutice, podle níž je praxe přípustná, pokud neporušuje Písmo a není v rozporu se zdravým rozumem. (Tato nová hermeneutika umožnila sobotním adventistům organizovat se jako denominace.)

7. Tak zvané "nezávislé" unie nejsou v rozporu s Biblí.

8. Adventismus se časem přesunul od církve založené na Písmu k církvi založené na tradici a církevních prohlášeních.

úterý 13. června 2017

Hlas ze Slovenska o demokracii v církvi

O čem se diskutuje v církvi adventistů na Slovensku? Na tamějším internetovém diskusním fóru adventistů "A čo s tým?" (//acos.tym.sk), které je žel anonymní, se 1. 10. 2016 objevil příspěvek "Demokracia v cirkvi", který od té doby vyvolal obsáhlou diskusi s desítkami komentářů. Autor "Student_07" v něm uvádí: "CASD sa prezentuje ako demokratická, t.j. na jej riadení sa podieľajú členovia cirkvi, pri dodržaní podmienky rovnosti práv. Demokracia v cirkvi je zaručená aj Ústavou CASD, kde v článku 6 sa píše: ´Každý člen cirkvi má právo za rovnakých podmienok plne sa podieľať na živote a činnosti cirkvi´. Podobne v článku 15: ´Zdrojom autority cirkvi sú rovnakou mierou všetci jej členovia.´" Ale zcela v rozporu s tím je podle autora v církvi „skupina (kazatelia a zamestnanci cirkvi), ktorá si…  udržuje mimoriadne dominantnú pozíciu takmer na všetkých úrovniach riadenia a rozhodovania“.

A uvádí praktický příklad z poslední konference Slovenského sdružení sborů: „Na konferencii CASD sa používa zastupiteľská demokracia. Konkrétne to znamená, že za každých 50 členov ide na konferenciu jeden delegát. Tak to určuje Rokovací poriadok. To je samozrejme úplne v poriadku. Na poslednej konferencii bolo spolu 88 delegátov, z toho 54 ich bolo zo zborov, aplikovaním zmieneného pravidla“, ale „okrem nich tam ešte boli traja delegáti za inštitúcie, siedmi delegáti za výbor Slovenského združenia, šiesti delegáti za Úniu a jeden delegát za divíziu", tedy 54 delegáti zvolení na sborech a 34 zaměstnanci církve bez mandátu od členů, ale se stejným hlasovacím právem. „Ak by väčšina delegátov zo zborov navrhovala niečo, čo by sa zamestnancom cirkvi nepáčilo,“ pokračuje anonym Student_07, „ak by napr. veľká väčšina, povedzme 70 % celoslovenského členstva (to je 1560 členov) mala nejaký návrh a prostredníctvom svojich delegátov by ho predniesla na konferencii, tento návrh by neprešiel. Prečo? Lebo 70 % členskej základne má na konferencii len 38 delegátov, čo je o dosť menej než minimálne potrebná nadpolovičná väčšina 45 delegátov, ktorú treba na odhlasovanie návrhu.“ 


„Student_07" se pozastavuje i nad situací ve výborech konference: „Výbor pre poverenie: spolu 6 členov výboru, z toho 3 kazatelia. Výbor pre plány a programy: spolu 6 členov výboru, z toho 3 kazatelia. Kam sa asi bude uberať cirkev v budúcom období? To sa rieši vo výbore pre plány. Názor jedného kazateľa v takomto výbore má váhu asi ako názory 130 iných členov.“ V této souvislosti autor příspěvku „Demokracia v cirkvi" na fóru „A čo s tým?" upozorňuje: „je povšimnutiahodné, že Rokovací a organizačný poriadok uvádza, že ´Vo výboroch by mali byť úmerne zastúpení zamestnanci cirkvi a laickí členovia“. Môžeme len hádať, akú predstavu o ,úmernosti´ zastúpenia zamestnancov cirkvi má Československá únia, ktorá poriadok vypracovala.“ Poměr zaměstnanců a laiků v unii je asi 1:100. Jednací řád konferencí schvaluje Výbor Česko-Slovenské unie církve, který má 24 členy, z toho 14 zaměstnanců církve…