neděle 11. února 2018

„Výbor pro dohled nad jednotou v misii“ začal „shromažďovat údaje“

V celosvětovém ústředí Církve adventistů sedmého dne v americkém Silver Spring se 14. prosince 2017 znovu setkal „Výbor pro dohled nad jednotou v misii“ zřízený předloňským výročním zasedáním  Výkonného výboru Generální konference církve k tomu, aby se zabýval případnými odlišnostmi mezi  celosvětovými předpisy církve a postupy některých jejích organizačních jednotek ve světě. 17. ledna 2018 požádal výbor elektronickou poštou všechny předsedy unií a divizí církve, aby odpověděli na šest otázek.

Zejména jde o to, že některé severoamerické, evropské a další unie církve přistupují ve věci plné duchovenské služby stejně k ženám i k mužům, ačkoli celosvětové pracovní předpisy církve připouštějí ordinaci do plné duchovenské služby jen u mužů.  Loni v říjnu přišel výbor o svého předsedu Thomase Lemona, místopředsedu Generální konference církve, poté, co Lemon na loňském výročním zasedání Výkonného výboru Generální konference shrnul výsledky ročního působení výboru tak, že v odlišné praxi uvedených unií, které navštívil, neshledal žádné problémy v jejich souznění s celosvětovou misí církve. Své jednání s těmito uniemi označil naopak za „požehnanou zkušenost“. Předseda Generální konference Ted Wilson se následně s Lemonem podle jeho slov „dohodl, že výbor by měl mít jiného předsedu“.

Výbor pro dohled nad jednotou v misii se tedy nyní setkal se svým novým předsedou Michaelem Ryanem, asistentem předsedy Generální konference Teda Wilsona. Výbor dostal i nového tajemníka Hensleye Mooroovena. Na tomto svém zasedání výbor schválil zásady, které mu mají pomoci při práci na přezkoumání loňským výročním zasedáním Výkonného výboru Generální konference odmítnutého direktivního dokumentu "Postupy pro usmíření a věrnost ve správě církve (fáze II)". S tím, že výbor vypracuje nový nebo revidovaný návrh dokumentu.


"Výbor jednomyslně souhlasil s tím, že tento proces bude otevřený, transparentní a budou v něm zohledněny postoje světové církve adventistů sedmého dne," vysvětlil následně Ryan. "Administrátoři Generální konference plně podporují tento přístup." Přijaté zásady podle něho zahrnují "shromažďování kvalitativních a kvantitativních údajů z misie církve v různých oblastech světa". To má umožnit výboru "přesněji posoudit, kde stojí světoví vůdci a kde členové církve ve věci otázek souvisejících s dodržováním pravidel přijatých zasedáními Generální konference a Výkonného výboru Generální konference. Kvalitativní údaje budou podle Ryana "shromážděny osobními návštěvami a dialogem s vedoucími představiteli 13 světových regionů (divizí) církve a přidružené Unie pro Střední východ a severní Afriku. Kvalitativní údaje budou shromažďovány také z institucí církve a administrativního vedení složeného z vedoucích Generální konference a jejích oddělení pro různé druhy služby.

Kvantitativní údaje se v současné době shromažďují prostřednictvím průzkumu mezi předsedy unií a divizí církve. Unie hrají v globální organizaci církve klíčovou roli. Jsou jedním ze čtyř organizačních stupňů mezi sbory, sdruženími sborů a Generální konferencí, s vlastními volbami, mandátem od členů a vlastní odpovědností za svěřenou oblast. Předsedové unií jsou navíc členy Výkonného výboru Generální konference s pravomocí řešit globální záležitosti církve. Národní unie tvoří dohromady Generální konferenci. Divize zastupují Generální konferenci na kontinentech a jejich částech. V rámci tohoto procesu požádal "Výbor pro dohled nad jednotou v misi" 17. ledna 2018 všechny předsedy unií a divizí církve, aby odpověděli na šest otázek v dotazníkovém šetření ohledně různých kroků navržených v odmítnutém direktivním dokumentu o "fázi II" v "usměrnění" organizačních celků postupujících odlišně od celosvětových pravidel církve. To má pomoci výboru podrobně se informovat v záležitostech, které mají být předmětem revidovaného dokumentu o "fázi II" určeného k projednání na letošním výročním zasedání Výkonného výboru Generální konference v říjnu 2018.

"Předsedové unií a divizí byli požádáni, aby odpověděli na šest otázek podle toho, co považují za názor většiny členů na svém území, bez ohledu na jejich osobní názor," řekl David Trim, ředitel oddělení pro archivaci, statistiku a výzkum (ASTR) na celosvětovém ústředí církve. Průzkumné dotazníky navrhlo oddělení ASTR, které bylo také pověřeno uskutečněním výzkumu. Průzkum není anonymní, protože předsedové divizí a unií mají vrátit vyplněné dotazníky ze své elektronické adresy přímo do oddělení ASTR.


Otázky jsou následující:

1. Měl by Výbor pro dohled nad jednotou misie jmenovat tým, který by citlivě naslouchal, radil se a modlil s předsedy unií, které nejsou v souladu s celosvětovými předpisy Generální konference a Výkonného výboru Generální konference?

2. Měla by církev vyvodit organizační důsledky pro unie, které nejsou v souladu s celosvětovými předpisy Generální konference a Výkonného výboru Generální konference?

3. Měli by být vedoucí církve požádáni, aby podepsali dokument o tom, že budou dodržovat celosvětové předpisy Generální konference a Výkonného výboru Generální konference?

4. Měli by předsedové unií, které nejsou v souladu s celosvětovými předpisy Generální konference a Výkonného výboru Generální konference, mít možnost mluvit (resp. dostat slovo) na zasedáních Výkonného výboru Generální konference?

5. Měli by předsedové unií, které nejsou v souladu s celosvětovými předpisy Generální konference a Výkonného výboru Generální konference, mít dovoleno hlasovat na zasedáních Výkonného výboru Generální konference?

6. Měli by předsedové unií, které nejsou v souladu s celosvětovými předpisy Generální konference a Výkonného výboru Generální konference, mít dovoleno sloužit ve stálých výborech nebo ad hoc podvýborech Výkonného výboru Generální konference?


Podle Trima "kvalifikují standardy výzkumu předsedy unií jako odborníky na posouzení většinových názorů v jejich volebních obvodech,“ ale, jak dále uvedl, „výzkumný proces byl navržen tak, aby platnost odpovědí mohla být ověřena v zájmu maximální přesnosti výsledků, a v případě nesrovnalostí v rámci regionu vybere oddělení ASTR náhodný vzorek členů v daném regionu za účelem upřesnění hlášených výsledků průzkumu." Individuální odpovědi na otázky v průzkumu budou přístupné pouze čtyřem osobám z vedení oddělení ASTR a Výboru pro dohled nad jednotou misie, "aby byla chráněna integrita procesu a aby bylo zajištěno, že se s údaji zachází přiměřeně," vysvětlil tajemník výboru Moorooven. Tito čtyři podle něho oznámí výsledky vedoucím Generální konference a širšímu Výboru pro dohled nad jednotou misie. Souhrnné výsledky mají být následně zveřejněny v církvi.  "Pro zajištění srozumitelnosti je průzkum dostupný v osmi jazycích," řekl  Moorooven s tím, že  znění a zacílení otázek v průzkumu přispívá k jeho spolehlivosti."

Výbor pro dohled nad jednotou v misii má zveřejnit v církvi i všechny své další materiály vzniklé do letošního výročního zasedání Výkonného výboru Generální konference na podzim v Battle Creek v americkém státě Michigan. Vedení výboru neoznámilo, zda hodlá zkoumat také to, jestli kroky, na které se průzkum dotazuje předsedů unií a divizí církve, nejsou samy v rozporu s předpisy církve, zejména s Ústavou Generální konference a Jednacím řádem jejího Výkonného výboru, jak upozornili někteří delegáti jeho posledního výročního zasedání.  Podle pozorovatelů z okruhu celosvětového ústředí církve je pravděpodobné, že jde spíše o akci týmu předsedy Generální konference Teda Wilsona a celá akce je součástí jeho dalšího direktivního nátlaku na unie přistupující ve věci plné duchovenské služby stejně k ženám jako k mužům.  Předseda Česko-Slovenské unie církve Mikuláš Pavlík označil již dříve kroky navrhované v dotazníku jako „pre zástupcov európskych krajín nepredstaviteľné a pripomínajúce praktiky režimov minulého storočia“.     

Zdroje: ANN, Adventist Today, Otevřený diář Mikuláše Pavlíka