pátek 31. srpna 2018

Ústředí církve adventistů vytváří direktivní systém dozorčích výborů

Z toho, co začalo jedním "Výborem pro dohled nad jednotou misie", zřízeným pro potlačení ordinace žen do plné duchovenské služby praktikované v řadě evropských a severoamerických národních unií, vytvořili nyní administrátoři celosvětové Generální konference církve adventistů síť dalších čtyř dozorčích výborů, každého pro jinou oblast dohledu. Kromě (ne)ordinace žen do plné duchovenské služby jde nyní i o centrální kontrolu zachovávání všech pracovních předpisů církve, výuky Božího stvoření, postojů k homosexualitě a 28 základních věroučných bodů církve. Celosvětové vedení tak mění dosavadní zastupitelsko-demokratickou povahu správy církve adventistů a posouvá všechnu rozhodovací moc, dosud vyvažovanou národními uniemi, do administrativního centra církve v USA. Před tímto vývojem důrazně varují různé autority v církvi. Například známý adventistický církevní historik George Knight přirovnal novou mocenskou vrstvu v denominaci k Papežské kurii Římskokatolické církve ve Vatikánu.

"Zatímco římští biskupové potřebovali k ovládnutí celosvětové církve papežstvím 600 let, Silver Spring (sídlo ústředí církve adventistů - pozn. překl.) je na nejlepší cestě dokázat to za něco přes 150 let," uvedl George Knight. Podle profesora historické teologie na Andrewsově univerzitě Denise Fortina žijí laičtí členové církve v představě, že jsou součástí společenství s presbyteriánským, zastupitelským systémem správy, ale administrátoři církve již ve skutečnosti zcela uplatňují episkopální, autoritativní systém. Emeritní redaktor celosvětového adventistického časopisu  "Adventist Review" William G. Johnsson prohlásil, že jde o duchovní odpojení od Ježíšovy svrchovanosti, jako jediné hlavy církve, s vážnými důsledky. Podle šéfredaktora německého církevního časopisu "Adventisten heute" Thomase Lobitze činí  celosvětové vedení z praktických, zástupných otázek základní otázky víry, což silně ohrožuje duchovní jednotu církve.

Zadání pro vytvoření výborů bylo schváleno v červnu na zasedání administrativního vedení Generální konference církve, kde byl současně schválen dokument "Náhled a postupy zasedání Generální konference a akcí Výkonného výboru Generální konference" určený do agendy letošního říjnového výročního zasedání celosvětového Výkonného výboru Generální konference církve. V srpnu administrativní vedení specifikovalo témata pro pět výborů, které vytvořilo, a poté je obsadilo jmény více než 40 zaměstnanců Generální konference jako jejich členů. Ačkoli ve výborech je zahrnuto i několik laiků, nejsou do nich jmenováni žádní pastoři nebo administrátoři z jiných úrovní církve jako jsou unie nebo národní sdružení. Říjnové výroční zasedání Výkonného výboru Generální konference má také hlasovat o návrzích světového vedení na odebrání hlasovacího práva ve Výkonném výboru a možnosti zasedat v jeho podvýborech těm jeho členům, kteří zastupují kontinentální divize a národní unie v  "nesouladu" se světovým vedením, tedy podporující ordinaci žen do plné duchovenské služby. 

 
V průzkumech a konzultacích ve světových regionech, které Generální konference uskutečnila v uplynulém roce, byly projednány různé dokumenty a postupy. Nikoli ale tato celá nová vrstva dozorčích výborů, tu vytvořilo světové administrativní vedení zcela bez ohledu na ostatní organizační složky církve. A tyto nátlakové výbory byly zřízeny dříve, než byl vůbec celosvětovým Výkonným výborem Generální konference schválen dokument opodstatňující jejich vznik a působení.