pátek 31. srpna 2018

Ústředí církve adventistů vytváří direktivní systém dozorčích výborů

Z toho, co začalo jedním "Výborem pro dohled nad jednotou misie", zřízeným pro potlačení ordinace žen do plné duchovenské služby praktikované v řadě evropských a severoamerických národních unií, vytvořili nyní administrátoři celosvětové Generální konference církve adventistů síť dalších čtyř dozorčích výborů, každého pro jinou oblast dohledu. Kromě (ne)ordinace žen do plné duchovenské služby jde nyní i o centrální kontrolu zachovávání všech pracovních předpisů církve, výuky Božího stvoření, postojů k homosexualitě a 28 základních věroučných bodů církve. Celosvětové vedení tak mění dosavadní zastupitelsko-demokratickou povahu správy církve adventistů a posouvá všechnu rozhodovací moc, dosud vyvažovanou národními uniemi, do administrativního centra církve v USA. Před tímto vývojem důrazně varují různé autority v církvi. Například známý adventistický církevní historik George Knight přirovnal novou mocenskou vrstvu v denominaci k Papežské kurii Římskokatolické církve ve Vatikánu.

"Zatímco římští biskupové potřebovali k ovládnutí celosvětové církve papežstvím 600 let, Silver Spring (sídlo ústředí církve adventistů - pozn. překl.) je na nejlepší cestě dokázat to za něco přes 150 let," uvedl George Knight. Podle profesora historické teologie na Andrewsově univerzitě Denise Fortina žijí laičtí členové církve v představě, že jsou součástí společenství s presbyteriánským, zastupitelským systémem správy, ale administrátoři církve již ve skutečnosti zcela uplatňují episkopální, autoritativní systém. Emeritní redaktor celosvětového adventistického časopisu  "Adventist Review" William G. Johnsson prohlásil, že jde o duchovní odpojení od Ježíšovy svrchovanosti, jako jediné hlavy církve, s vážnými důsledky. Podle šéfredaktora německého církevního časopisu "Adventisten heute" Thomase Lobitze činí  celosvětové vedení z praktických, zástupných otázek základní otázky víry, což silně ohrožuje duchovní jednotu církve.

Zadání pro vytvoření výborů bylo schváleno v červnu na zasedání administrativního vedení Generální konference církve, kde byl současně schválen dokument "Náhled a postupy zasedání Generální konference a akcí Výkonného výboru Generální konference" určený do agendy letošního říjnového výročního zasedání celosvětového Výkonného výboru Generální konference církve. V srpnu administrativní vedení specifikovalo témata pro pět výborů, které vytvořilo, a poté je obsadilo jmény více než 40 zaměstnanců Generální konference jako jejich členů. Ačkoli ve výborech je zahrnuto i několik laiků, nejsou do nich jmenováni žádní pastoři nebo administrátoři z jiných úrovní církve jako jsou unie nebo národní sdružení. Říjnové výroční zasedání Výkonného výboru Generální konference má také hlasovat o návrzích světového vedení na odebrání hlasovacího práva ve Výkonném výboru a možnosti zasedat v jeho podvýborech těm jeho členům, kteří zastupují kontinentální divize a národní unie v  "nesouladu" se světovým vedením, tedy podporující ordinaci žen do plné duchovenské služby. 

 
V průzkumech a konzultacích ve světových regionech, které Generální konference uskutečnila v uplynulém roce, byly projednány různé dokumenty a postupy. Nikoli ale tato celá nová vrstva dozorčích výborů, tu vytvořilo světové administrativní vedení zcela bez ohledu na ostatní organizační složky církve. A tyto nátlakové výbory byly zřízeny dříve, než byl vůbec celosvětovým Výkonným výborem Generální konference schválen dokument opodstatňující jejich vznik a působení.

Každý z těchto výborů dostal osm podobných pověření a pravomoc jednat. Výbory mají:

1. Být komplexně obeznámeny s platnými pravidly, předpisy, stanovisky a směrnicemi Generální konference Církve adventistů sedmého dne, které jsou oficiálně schválené, a přijmout je jako autoritativní.

2. Rozvíjet a prosazovat pokyny Výkonného výboru Generální konference, které výslovně určují jednání a chování zaměstnanců církve, jakož i všech dalších jednotlivců zastupujících církev v příslušných výborech.

3. Zkoumat subjekty, které nejsou v souladu s těmito předpisy potvrzenými a doporučenými administrativním vedením církve na úrovních sdružení, unie, divize nebo Generální konference.

4. Radit a sloužit jako zdroj informací pro organizační jednotky, které se zabývají otázkami nesouladu.

5. Pravidelně přijímat zprávy o pokroku v administrativním vedení sdružení, unií, divizí nebo Generální konference, které vyvíjejí a provádějí plány obnovení souladu a pravidelně podávají zprávy o plánech a pokroku věci prostřednictvím administrativního vedení Generální konference, úředníků divizí Generální konference, jejích oddělení a Výkonného výboru Generální konference.

6. Vykonávat dohled a společně s divizemi pracovat s případy nesouladu příslušnými pro jejich specifické určení, které jsou primárně administrativní povinností unií.

7. Po vyhodnocení výsledků implementace dokumentu ´Náhled a postupy zasedání Generální konference a akcí Výkonného výboru Generální konference´ odhlasovat a doporučit Výkonnému výboru Generální konference, administrativnímu vedení Generální konference a úředníkům divizí plán nastolení souladu v případech nesouladu, nebo po mnohých modlitbách a úvahách doporučit Výkonnému výboru Generální konference, administrativnímu vedení Generální konference a úředníkům divizí vyvození důsledků uvedených v dokumentu výše.

8. Vyřizovat odvolání obdržená od jednotek církve vykazujících  nesoulad, které nesouhlasí s doporučeními příslušného dozorčího výboru."

Tento nově v adventismu vytvořený dohledově-sankční systém začal dokumentem "Náhled a postupy zasedání Generální konference a akcí Výkonného výboru Generální konference", který nastoluje systém veřejného donucování zacílený na administrátory subjektů, které podle vedení nejsou v souladu s pravidly Generální konference. Od všech složek církve se očekává, že samy ohlásí problémy s nedodržením předpisů. Pokud tak neučiní, přejde tato povinnost na následující "vyšší" organizační složku a příslušný dozorčí výbor, který má mít oprávnění "přijímat opatření" a zároveň vyřizovat veškerá odvolání proti těmto svým opatřením.

Novým systémem svých dozorčích výborů se Generální konference staví zároveň do role církevního zákonodárného orgánu, který vytváří pravidla, soudního orgánu, který rozhoduje, zda jsou s jejími pravidly všechny církevní organizační jednotky a zaměstnanci církve "v souladu", direktivně výkonného orgánu, který v případě "nesouladu" přijme "opatření", a odvolacího orgánu, který rozhoduje i o všech odvoláních proti svým vlastním "opatřením". Takto zahájenou rozsáhlou dozorčí činností přesouvá veškerou moc výhradně do centrální části celosvětové církevní organizace, čímž zásadně mění dosavadní demokratickou povahu církve a ignoruje léta zavedená zastupitelská pravidla a postupy.

Navrhovaný dokument má být teprve schválen na letošním výročním zasedání celosvětového Výkonného výboru Generální konference církve v říjnu 2018, ale výbory již byly najmenovány. Výročním zasedáním Výkonného výboru Generální konference byly v posledních dvou letech vedením církve předloženo již několik návrhů k zavedení disciplinárních opatření, která mají vynutit "soulad". Všechny tyto návrhy byly delegáty z celého světa většinově vráceny s tím, že mají být nahrazeny výrazně odlišným řešením. Vytvoření sítě dozorčích výborů ještě před schválením nového nátlakového dokumentu je krok, který Výkonný výbor Generální konference obchází. Ať bude dokument schválen nebo ne, dozorčí výbory jsou již ve struktuře církve a mohou začít interpretovat a vynucovat zásady církve s navrženým dokumentem nebo bez něj. Včetně sankcí vůči církevním institucím a zaměstnancům.


Podle ANN, Advent-Verlag.de, Spectrum Magazine a Adventist Today zpracoval Tomáš Kábrt