čtvrtek 27. září 2018

Unie, sdružení i sbory odmítají nová direktivní opatření ústředí církve

Stupňující se jednostranná direktivní opatření světového administrativního ústředí církve adventistů v USA před nastávajícím říjnovým výročním zasedáním vedoucích církve z celého světa - Výkonného výboru Generální konference církve vyvolávají v církvi stále silnější protesty. Opatření namířená proti národním uniím a sdružením praktikujícím stejný přístup k ženám jako k mužům při ordinaci do plné duchovenské služby a nově i proti dosavadnímu zastupitelsko-demokratickému modelu správy církve oficiálně odmítli společným písemným prohlášením předsedové Severoněmecké a Jihoněmecké unie církve Werner Dullinger a Johannes Naether. Výbor Berlínsko-středoněmeckého sdružení církve vznesl ve svém protestu otázku, zda lze ještě světovému vedení církve vůbec důvěřovat. Ve Švýcarsku adventisté sbírají podpisy pod petici na podporu svých volených národních vedoucích, k odmítnutí nedávno ústředím jmenovaných pěti direktivních výborů "pro dohled nad souladem" vyzývá ve svém stanovisku Výbor Tichomořské unie tvořený sdruženími sborů na západě USA, vedení sousední Severotichomořské unie vyzvalo v této souvislosti k modlitbám a půstu. V neděli 23. 9. 2018 se na svém zasedání v Brně k odmítavým reakcím připojil i Výbor Česko-Slovenské unie církve. Ozývají se i jednotlivé sbory, například sbor adventistů ve švédském Linköpingin, který ve svém otevřeném dopisu ústředí církve píše: "S rozčarováním a obavami sledujeme proměnu toho, co se původně nazývalo Jednotou v misii, v poslední době v pětinásobný Výbor pro dohled nad souladem."


"Dokumenty a práce výborů pro dohled nad souladem“ podporují ducha nedůvěry, kritiky, ponižování a odsuzování. To je v rozporu s duchem evangelia," napsali ve svém stanovisku předsedové Severoněmecké a Jihoněmecké unie církve Werner Dullinger a Johannes Naether s tím, že na nastávajícím výročním zasedání Výboru Generální konference církve se budou jako delegáti za Německo zasazovat o zrušení uvedených nových dokumentů a výborů celosvětového ústředí. "Církev adventistů sedmého dne je celosvětová protestantská církev, jejímž základem jsou místní sbory. K jejímu celosvětovému vedení jsme jí proto dali zastupitelský systém, aby mohla být vedena jako organizace a zároveň jako společenství věřících. V nejnovější iniciativě světového vedení církve rozpoznáváme ohrožující vývoj směrem k hierarchické struktuře církve, které jsme se rozhodli být protikladem," píší předsedové německých unií.

"Ustavení výborů pro dohled nad souladem bude mít rozkladný účinek na dosavadní vazby důvěry a přátelství mezi členy církve a mezi jejich duchovními vůdci," píše ve svém stanovisku Výbor Tichomořské unie církve tvořený sdruženími sborů na západě USA. "Výbory pro dohled nad souladem požadují pro výkon své práce takové informace, které mohou získat pouze od informátorů, z udání a tipování. Atmosféra strachu a podezřívání má nahradit otevřenost k přítomné pravdě, kterou se vyznačoval duchovní život adventistů sedmého dne dosud," konstatovali představitelé unie tvořené sdruženími sborů na západě USA.

"Jako součást celosvětové církve chceme vyjádřit naše přesvědčení, že nejlepší cestou k budování a zachování jednoty je dialog, vzájemné naslouchání respektování svobody svědomí v otázkách, které nemají fundamentálně věroučný charakter," konstatuje ve svém stanovisku Výbor Česko-Slovenské unie církve a pokračuje: "Jednota v rozmanitosti by měla vždy charakterizovat ty, kteří milují Krista, bez toho, aby se potlačovaly rozdíly ve formě, kterou sloužíme, misijně pracujeme, uctíváme Boha a uplatňujeme dary na budování společného Božího díla. Vzhledem k tomu nepokládáme za prospěšné:

- Vytvářet další kontrolní systém na úrovni celosvětové církve, který by na základě vynucené povinnosti nižších organizačních složek shromažďoval informace o nesouladném konání na daném území. Odsouhlasení by vedlo k vytváření sítě informátorů, oznamovatelů a mělo by negativní vliv na atmosféru důvěry a vzájemné otevřenosti a úcty mezi Kristovými následovníky.

- Přidávat k již existujícím možnostem disciplinárních opatření (WP B 95) další dodatky, které posilují kázeňskou autoritu výboru GK. Současný disciplinární řád Pracovních předpisů umožňuje široký prostor pro zaujetí potřebných kroků v případě zjištěných nesouladných rozhodnutí na všech úrovních církve.

- Kázeňsky postihovat předsedy unií za rozhodnutí výborů unií a dokonce je zbavovat členství ve výboru GK, do kterého nebyli zvolení rozhodnutím Generální konference, ale jsou v nich ex officio na základě zastupitelského modelu ,církve zdola´."

Výroční zasedání Výkonného výboru Generální konference Církve adventistů sedmého dne, který má o uvedených opatřeních jednat, se sejde ve dnech 10. až 17. 10. 2018 v Battle Creek v USA.


Tomáš Kábrt podle ANN, Adventisten.de, Spectrum Magazine, Adventist Today a CASD.cz