pondělí 25. března 2019

Úřady církve adventistů v ČR a SR se (možná) zredukují. Ženy zrovnoprávněny

Delegáti konference Česko-Slovenské unie církve adventistů v Malenovicích potvrdili ve funkcích dosavadní vedoucí unie Mikuláše Pavlíka, Petera Číka a Marka Škrlu a zároveň je požádali, aby do dvou let uskutečnili změnu organizace církve v Česku a na Slovensku z dosavadních čtyř ústředí na efektivnější model, například na unii sborů s jediným ústředím nebo po vzoru Švýcarské unie bez vlastního ústředí, kdy by se ve vedení unie střídala vedení jednotlivých sdružení. Církev v Česku a na Slovensku by tak ročně ušetřila asi 6 milionů korun za provoz ústředí unie v Praze na Vinohradech a získala další prostředky za případný pronájem jeho bytových a kancelářských prostor. Při schvalování zápisu však staronový předseda unie Mikuláš Pavlík náhle nechal změnit formulaci o zvolení vedoucích na "další období", obvyklou ze zápisů předchozích konferencí, na "další pětileté období", čímž uvedené zefektivnění podle švýcarského vzoru "do dvou let" prakticky popřel a změnit to může jen svolání další, mimořádné konference, které je nejisté.

Po delší vypjaté rozpravě delegáti poměrem 93 ku 82 hlasům schválili ordinaci žen do plné duchovenské služby v České a Slovenské republice, což byla poslední překážka plné rovnoprávnosti žen v církvi a její službě na tomto území. Ke schválení přispěly v rozpravě také přítomné ženy. Například pražská kazatelka Soňa Sílová, která se k této věci dosud odmítala vyjádřit, na požádání popsala své těžkosti: "Pán Bůh mne používá k přivádění lidí k sobě, a když mě pak jako duchovní požádají o křest, musím jim odpovědět, že je pokřtít nemohu. Na jejich otázku  proč, tak musím popravdě odpovědět, že nevím."


O návrhu změnit ústavu církve tak, aby v jejím  demokratickém zastupitelském uspořádání hromadně nerozhodovali lidé bez zastupitelského mandátu, tedy nikým nezvolení kazatelé tvořící z titulu své funkce více než třetinu delegátů na konferencích, bylo naopak delegátům jakkoli diskutovat znemožněno a byl okamžitě bez rozpravy zamítnut, a to právě i mnohými kazateli. Hned po představení návrhu jeho předkladatelem z největšího českého sboru v Praze na Smíchově a zpravodajem návrhu se přihlásil delegát ze sboru Kyjov a požádal o "ukončení rozpravy" delegátů, ačkoli žádná ještě nezačala. Jakákoli diskuse o návrhu byla hlasováním pod vedením předsedajícího kazatele a tajemníka unie Petera Číka a s velkou podporou právě kazatelů bez mandátu, o kterých měla být řeč, ostatním delegátům znemožněna a stejným způsobem byl vzápětí zamítnut návrh na změnu ústavy. Námitky na neslučitelnost delegátských práv nevolených kazatelů s demokratickými ustanoveními ústavy, církevního řádu a pracovních předpisů církve o rovnosti všech členů při její zastupitelské správě zamítl i konferenční výbor pro změnu ústavy, složený většinou opět z kazatelů.
   
Podobně dopadl návrh největšího slovenského sboru Bratislava 1, aby byli členové církve na internetových stránkách unie informováni o výsledcích jednání svých zástupců ve výkonných výborech sdružení, unie, divize a generální konference včetně hospodaření investičních a dalších fondů církve. Větší kontrolou řadových členů tak mělo být zamezeno případnému skrytému zneužití těchto fondů zaměstnanci církve, ke kterému už v uplynulých letech došlo například při investování do zbrojního průmyslu. Předseda unie Mikuláš Pavlík léta zastupující adventisty z České a Slovenské republiky ve všech uvedených výborech a uvedené zneužívání investičních fondů církve i po jeho odhalení dříve zpochybňoval, na konferenci nejdříve odkazoval v této věci na hospodáře unie, pak na přítomného zástupce Generální konference Maria Brita, pak uvedl, že nelze požadovaným způsobem informovat o hospodaření fondů a po následném vyškrtnutí zmínky o fondech z návrhu tajemník Slovenského sdružení sborů Daniel Marföldi nakonec návrh jménem navrhovatele z jednání stáhl s tím, že "takto už nemá původně zamýšlený smysl".

   
Personální obměnou prošel výbor unie, ve kterém je nyní 18 členů, z toho polovina zaměstnanců církve. Ženy jsou v novém výboru unie dvě, připomínku, že to neodpovídá podílu žen v církvi, jmenovací výbor odložil. Delegáti prosadili do agendy konference a do praxe nezávislou revizní komisi odborníků, která bude nejméně dvakrát ročně kontrolovat efektivnost hospodaření vedení a výboru unie. Návrh, aby tato komise kontrolovala i plnění organizačních a dalších rozhodnutí církve, zmíněný výbor pro změny ústavy vůbec nepostoupil konferenci k projednání.

Podle zpráv prezentovaných na konferenci vedoucími má nyní církev v České a Slovenské republice necelých 9,8 tisíce členů. Na sobotních bohoslužbách církve se účastní průměrně jen 4,5 tisíce lidí včetně dětí a přátel v sobotní škole a 6,8 tisíce na kázání. Příjmy církve z desátků členů a kompenzací od státu přitom přesáhly již 200 milionů korun ročně. Konference proto staronovému vedení uložila znovu posílit mediální centrum církve, které v uplynulém období omezilo na minimum včetně úplného zastavení česko-slovenského vysílání adventistického rádia AWR a ukončení společnosti AWR studio. Delegáti se vyslovili pro posílení a větší angažování misijní tvorby mediálního centra směrem ven z církve, nikoli pro její členy, jako je tomu nyní, s tím, že "ani žádná televize nedělá programy pro sebe a své zaměstnance, ale pro širokou diváckou veřejnost".

Delegáti také podpořili vedení unie v jeho polemice s nedávno přijatým represívním předpisem Generální konference církve namířeným proti uniím a sdružením přistupujícím ve věci ordinace do plné duchovenské služby stejně k mužům jako k ženám. Konference vyslovila souhlas s dopisem výboru unie vymezujícím se vůči předpisu, požádala Generální konferenci o zrušení předpisu a navrhla všem složkám církve v České a Slovenské republice, aby se předpisem neřídily.    
   
Hana a Tomáš Kábrtovi