pátek 6. prosince 2019

Stanovisko vedení Severoněmecké unie k "výstraze" vyslovené 15.10.2019 Výkonným výborem Generální konference

Výkonný výbor Generální konference (Celosvětového vedení Církve adventistů sedmého dne) vyslovil na svém podzimním zasedání 15.10.2019 poměrem 164 ku 124 hlasům výstrahu Severoněmecké unii a dalším uniím  týkající se jejich praxe ordinování do plné duchovenské služby. Tato výstraha platí také pro adventistické církevní vedoucí v Dánsku, Norsku a Švédsku. I dvě severoamerické unie (Kolumbijská a Tichomořská) obdržely výstrahu ohledně jejich praktikování ordinace žen.

K historii Severoněmecké unie

23. dubna 2012 schválila konference Severoněmecké unie poměrem 160 ku 47 hlasům, že na území Severoněmecké unie budou moci být ordinovány i kazatelky stejně, jako jejich mužští kolegové. Východisky pro diskusi, která tomuto rozhodnutí předcházela, byly tři platné normy: a) společenská norma antidiskriminačního zákona v civilním a pracovním právu, b) spolkový Všeobecný zákon o rovném zacházení z roku 2006, který zakazuje diskriminaci na základě rasy, etnického původu, pohlaví, vyznání nebo světového názoru, postižení, věku nebo sexuální orientace a především c) biblická norma vyjádřená v Základních věroučných výrocích Církve adventistů sedmého dne, bodu 14: "Nesmí nás dělit rasové, kulturní, vzdělanostní a národnostní rozdíly nebo rozdíly mezi urozenými a nízkými, bohatými a chudými, mezi mužem a ženou"

Z letošního setkání adventistických kazatelek ve Friedensau v Severoněmecké unii (Foto: Andrea Cramer)

K praxi ordinace - pověření

Protože pracovní předpisy (Working-Policy) světové církve nepředpokládají ordinaci žen do kazatelské služby celosvětově, zohlednil Výbor Severoněmecké unie rozhodnutí unijní konference tak, že zvolil zrovnoprávnění pastorů a pastorek jen na území příslušném Severoněmecké unii, což pracovní předpisy církve umožňují: Vedle ordinace do služby na celém světě (Ministerial Credential), která je vyhrazena jen mužům, znají pracovní předpisy i druhou formu plného úvazku v kazatelské službě (Comissioned Minister Credential), která je celosvětově určena pro ženy i muže. Rozdíl spočívá právě v tom, že první forma má celosvětovou platnost a druhá má platnost národní. První povolání se nazývá "ordinace" a druhé "pověření". Obě jsou však povoláními do plného úvazku ke kazatelské službě. Výbor Severoněmecké unie se pro svou oblast usnesl používat výhradně druhou formu povolání, pověření (Commissioned minister Credential), stejně pro muže a ženy. Tím je dosaženo rovného postavení kazatelek a kazatelů na území Severoněmecké unie.Důvod výstrahy

Ve svém novém usnesení vyslovilo nyní celosvětové vedení církve veřejnou výstrahu Severoněmecké unii, protože Severoněmecká unie už nepoužívá ordinaci (Ministerial Credential) pro celosvětovou kazatelskoiu působnost, která je vyhrazena jen mužům, ale praktikuje pro kazatelky i kazatele, dle pravidel celosvětové církve, jen pověření (Commissioned Minister Credential). Úplné vypuštění ordinace (Ministerial Credential) není podle výstrahy v souladu s pravidly.

Hodnocení předsednictva Severoněmecké unie

1. Předsednictvo Severoněmecké unie hodnotí výstrahu světového vedení církve jako nespravedlivou. Severoněmecká unie praktikuje povolání, které jednak zajišťuje rovné postavení kazatelek a kazatelů a jednak odpovídá pravidlům celosvětové církve. Povinnost ordinovat v pravidlech světové církve není.

2. Výstraha celosvětového vedení církve souvisí se "Zásadami při porušení pravidel" schválenými v roce 2018. Tyto Zásady určují postup, který v tomto případě nebyl dodržen. V rozporu s veřejnými prohlášeními předsedy generální konference nebyla Severoněmecká unie předem v žádné nám známé oficiální  písemné korespondenci označena jako v rozporu s pravidly. Teprve několik dní před rozhodnutím se předseda Severoněmecké unie dozvěděl o možnosti výstrahy kvůli nesouladu s pravidly. Tím podle našeho názoru odporuje uskutečněná výstraha postupu z roku 2018 i duchu férovosti a křesťanského respektu.

3. Litujeme, že návrhu předsedy světového vedení církve delegátům na hlasování o výstraze nepředcházelo žádné  slyšení s dotčenými uniemi, například s předsedou Severoněmecké unie, kde by mohly být předloženy věcné argumenty z perspektivy dotčené unie. To muselo probíhat teprve před rozhodovacím grémiem v časově omezeném prostoru.

4. Považujeme za sporné, zda odpovídá Ježíšově příkazu v Matoušovi 18:15, předložit hned veřejně takovouto výstrahu bez toho, aby se předtím učinil pokus hledat řešení v užším kruhu. 

Opatření Severoněmecké unie, jak naloží s výstrahou

1. Předsednictvo Severoněmecké unie prozkoumá možnost, zda a jakou formou je možné výstrahu světového vedení církve přehodnotit (například vzhledem k postupu schváleném v roce 2018)

2. Společně s Interevropskou divizí církve bude bude předsednictvo Severoněmecké unie nastalou situaci analyzovat a usilovat o opatření, která budou podporovat jednotu a rozvoj celosvětové církve.

3. Předsednictvo Severoněmecké unie se bude nadále soustředit, dle svého dokumentu "Stanovisko k ordinaci" přijatého v roce 2016, na směřování k takovému stavu, v němž nás v naší církvi nerozdělují rasové, kulturní, vzdělanostní, národnostní, sociální a společenské rozdíly, jakož i rozdíly mezi mužem a ženou (dle 14. věroučného článku Církve adventistů sedmého dne). Proto budeme i nadále prosazovat a uplatňovat rovnost kazatelek a kazatelů v naší světové církvi. 

Johannes Naether            Friedbert Hartmann            Dieter Neef
předseda                         místopředseda                  hospodář

Předsednictvo Jihoněmecké unie plně souhlasí s hodnocením Severoněmecké unie rozporujícím výstrahu i její způsob.

Werner Dullinger            Jens-Oliver Mohr            Dieter Neef
předseda                       místopředseda               hospodář